Časté otázky

Co je to Bankovní registr klientských informací?

BRKI je velmi kvalitně zabezpečená databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž svým uživatelům poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii.

Kteří klienti jsou vedeni v BRKI?

V BRKI jsou vedeny fyzické osoby (občané i fyzické osoby podnikatelé, případně právnické osoby), které u některé banky - uživatele BRKI - čerpají nebo čerpali jakýkoliv úvěrový produkt. V BRKI jsou také vedeny subjekty, které o úvěrový produkt teprve žádají nebo subjekty s nimiž banka požadovanou smlouvu neuzavřela.

Jaké informace jsou o mně v BRKI uloženy?

V BRKI jsou kromě identifikačních osobních údajů klienta (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození a adresa) také informace vypovídající o tom, zda mezi klientem a bankou dojde či došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního (úvěrového) vztahu. Dále osobní údaje o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance, tj. počet existujících úvěrových smluv, výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků apod. BRKI také obsahuje údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt. Informace jsou v BRKI uchovány po celou existenci úvěrového vztahu  a dále po dobu 4 let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva mezi Vámi a bankou nebyla uzavřena, je tato informace uchována v BRKI po dobu 1 roku ode dne podání Vaší žádosti o uzavření příslušné smlouvy.

Jaký má pro mě jako dobrého klienta BRKI přínos?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost banka uvidí ve Vašem výpisu z registru a bude na Vás nahlížet jako na solidního klienta. Pravděpodobně tak dostanete požadované finanční prostředky bez problémů a rychleji. Je také možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či klient s problematickou historií splácení svých úvěrů.

Existuje něco podobného také v zahraničí?

Jistě. Úvěrové registry fungují v zahraničí již desítky let. V západním světě je to naprosto standardní nástroj pro rozhodování o úvěrech. V zemích střední a východní Evropy byly registry založeny nedávno, anebo se na jejich tvorbě stále pracuje. Dokonce existuje výměna údajů i mezi jednotlivými zeměmi. Klienti v zemích, kde registry fungují jako tradiční součást ekonomiky, přímo vyžadují, aby jejich věřitel informace o nich do registru předával. Mají jistotu, že na ně ostatní věřitelé budou pohlížet jako na solidní klienty.

Musí klient dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů přichází v úvahu, pokud není na straně správce zákonný důvod pro jejich zpracování.  Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v BRKI je a) plnění právních povinností bank a (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienta a vlastníků klienta.

Co když některý z "mých" údajů bude chybný a já díky tomu budu mít problémy se získáním úvěru?

Pokud zjistíte, že některý z údajů uchovávaných v BRKI je nepřesný či chybný, obraťte se na naše Klientské centrum. Jedním z jeho hlavních úkolů je umožnit klientům seznámit se s údaji, které jsou o nich v BRKI vedeny, a v případě výskytu chybných údajů zajistit ve spolupráci s příslušnou bankou (správcem údajů) nápravu. Právo na opravu je zaručeno i v GDPR.

Je možné, aby údaje z BRKI někdo zneužil?

Bezpečnost údajů v BRKI je velmi dobře zajištěna jak po technické, tak po organizační stránce. Data jsou přenášena po maximálně zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i uživatelé tohoto uzavřeného systému jsou navíc identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb. Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému či dat v něm obsažených.

Kde jsou data zpracovávána? Není nezákonné, že zpracování údajů probíhá v zahraničí?

Zpracování údajů probíhá v italské Boloni. To, že jsou údaje zpracovávány v zahraničí, není protizákonné, platí-li v onom státu stejná nebo přísnější pravidla pro nakládání s osobními údaji jako u nás. A Itálie tato pravidla splňuje. Navíc CRIF provozuje obdobný systém více než 20 let pro účely úvěrového registru v Itálii a dodržuje bezpečnostní kritéria stanovená ve spolupráci s českými bankami.