CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
T: 277 778 600, 242 438 600

Otázky a odpovědi

Co je to Bankovní registr klientských informací?

BRKI je velmi kvalitně zabezpečená databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž svým uživatelům poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii.

Kteří klienti jsou vedeni v BRKI?

V BRKI jsou vedeny fyzické osoby (občané i fyzické osoby podnikatelé), které u některé banky - účastníka BRKI - čerpají nebo čerpali jakýkoliv úvěrový produkt. V BRKI jsou také vedeny osoby, které o úvěrový produkt teprve žádají nebo pokud požadovaná smlouva mezi bankou a klientem nebyla uzavřena.

Jaké informace jsou o mně v BRKI uloženy?

V BRKI jsou kromě identifikačních osobních údajů klienta (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození a adresa) také informace vypovídající o tom, zda mezi klientem a bankou dojde či došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního (úvěrového) vztahu. Dále osobní údaje o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance, tj. počet existujících úvěrových smluv, výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků apod. BRKI také obsahuje údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt. Informace jsou v BRKI uchovány po celou existenci úvěrového produktu a dále po dobu 4 let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva mezi Vámi a bankou nebyla uzavřena, je tato informace uchována v BRKI po dobu 1 roku ode dne podání Vaší žádosti o uzavření příslušné smlouvy.

Jaký má pro mě jako dobrého klienta BRKI přínos?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost banka uvidí ve Vaší úvěrové zprávě a bude na Vás nahlížet jako na solidního zákazníka. Pravděpodobně tak dostanete požadované finanční prostředky bez problémů a rychleji. Je také možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či špatný.

Existuje něco podobného také v zahraničí?

Jistě. Úvěrové registry fungují v zahraničí již desítky let. V západním světě je to naprosto standardní nástroj pro rozhodování o úvěrech. V zemích střední a východní Evropy byly registry založeny nedávno, anebo se na jejich tvorbě stále pracuje. Dokonce existuje výměna údajů i mezi jednotlivými zeměmi. Klienti v zemích, kde registry fungují jako tradiční součást ekonomiky, přímo vyžadují, aby jejich věřitel informace o nich do registru předával. Mají jistotu, že na ně ostatní budou pohlížet jako na solidní klienty.

Proč má klient dávat souhlas se zpracováním osobních dat?

Banky Váš souhlas k tomu, aby si mohly informace o vaší osobě mezi sebou (dle § 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách) vyměňovat, nepotřebují. Banky ovšem mají zájem o zvyšování kvality nabízených produktů a snižování rizik tím, že budou získávat údaje vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů i z Nebankovního registru klientských informací (provozovaného společností CNCB, z.s.p.o.). Právě základním předpokladem fungování této výměny informaci mezi bankami a nebankovními věřitelskými subjekty (zejména leasingové společnosti a společnosti poskytující spotřebitelské úvěry) je existence Vašeho souhlasu.

Co když některý z "mých" údajů bude chybný a já díky tomu budu mít problémy se získáním úvěru?

Pokud zjistíte, že některý z údajů uchovávaných v BRKI je nepřesný či chybný, obraťte se na naše Klientské centrum. Jedním z jeho hlavních úkolů je umožnit klientům seznámit se s údaji, které jsou o nich v BRKI vedeny, a v případě výskytu chybných údajů zajistit ve spolupráci s příslušnou bankou (správcem údajů) nápravu.

Je možné, aby údaje z BRKI někdo zneužil?

Bezpečnost údajů v BRKI je velmi dobře zajištěna jak po technické, tak po organizační stránce. Data jsou přenášena po maximálně zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i uživatelé tohoto uzavřeného systému jsou navíc identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb. Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému či dat v něm obsažených.

Kde jsou data zpracovávána? Není nezákonné, že zpracování údajů probíhá v zahraničí?

Zpracování údajů probíhá v italské Boloni. To, že jsou údaje zpracovávány v zahraničí, není protizákonné, platí-li v onom státu stejná nebo přísnější pravidla pro nakládání s osobními údaji jako u nás. A Itálie toto splňuje. Navíc CRIF provozuje obdobný systém více než 20 let pro účely úvěrového registru v Itálii a dodržuje bezpečnostní kritéria stanovená ve spolupráci s českými bankami.